Czym jest ulga IP BOX?

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje ulga podatkowa na działalność innowacyjną tzw. IP BOX. Więcej o IP BOX tutaj. Pozwala ona na opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką w wysokości 5%, zamiast  18/32%, albo 19%. Ma ona zastosowanie do dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych przez podatnika w wyniku jego działalności badawczo-rozwojowej.

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (KPWI) obejmuje:

  • Autorskie prawo do programu komputerowego;
  • Patent;
  • Prawo ochronne na wzór użytkowy;
  • Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
  • Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu;
  • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
  • Prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
  • Wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.

Do kogo ma zastosowanie ulga IP Box?

Dla wszystkich przedsiębiorców. Ulga IP Box dostępna jest dla wszystkich podmiotów, bez względu na ich wielkość czy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Jedynym wymogiem jest uzyskiwanie dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej wytworzonego, rozwiniętego lub ulepszonego przez dany podmiot w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Dotychczas skupiano się na atrakcyjność tej regulacji jedynie dla dużych firm prowadzących działalność innowacyjną. Tymczasem najnowsze interpretacje podatkowe wydane przez Dyrektora KIS wskazują, że z tych samych mechanizmów mogą korzystać również mniejsze podmioty (0115-KDIT3.4011.224.2019.3.MR, czy 0113-KDIPT2-1.4011.243. 2019.1.BO). Szczególnie istotne jest iż z preferencyjnych zasad opodatkowania mogą korzystać także np. programiści prowadzący jednoosobowe firmy i tworzący programy komputerowe. Dla jednoosobowego programisty warunkiem skorzystania z ulgi jest przede wszystkim przeniesienie na kontrahenta autorskich praw majątkowych.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać ulgi?

Aby skorzystać z ulgi IP Box konieczne jest przeprowadzenie analizy prowadzonej przez firmę działalności gospodarczej. To jest w pierwszej kolejności ustalić, czy wytwarzane prawa własności intelektualnej spełniają ustawowe wymagania. Następnie należy ustalić, czy KPWI zostały wytworzone, rozwinięte, lub ulepszone w ramach działalności B+R. Na koniec należy zidentyfikować i przypisać rodzaje osiąganych dochodów, które mieszczą się w ustawowym katalogu.

Bardzo istotnym aspektem praktycznym ulgi są wymogi dokumentacyjne. Zgodnie z przepisami, podatnik stosujący ulgę IP Box będzie zobowiązany spełnić szereg wymogów dokumentacyjnych. Zagadnienie jest o tyle istotne, że ustawodawca wskazał jedynie cele jakie ma realizować taka dokumentacja, bez określenia w jaki sposób cele te mają być zrealizowane. Powoduje to szereg problemów interpretacyjnych, lecz jednocześnie umożliwia pewną dowolność w realizacji tego obowiązku przez podatnika.

Spełnienie wymogów dokumentacyjnych będzie uzależnione od wielu zmiennych, w tym od przyjętego modelu biznesowego oraz rodzaju KPWI – silnie zalecana jest zatem indywidualna analiza konkretnego przypadku.

Masz więcej pytań? 

FAQ IP BOX dla indywidualnych programistów