Spółka jawna

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (dalej jako „k.s.h.”), spółkami handlowymi są te spółki, w których wspólnicy lub akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób (patrz art. 3 k.s.h.). Wśród nich ustawodawca wymienia także spółkę jawną.

Sama spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Cechą charakterystyczną tego typu spółki jest to, że za jej zobowiązania odpowiada każdy wspólnik bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Co więcej, w przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej z majątku spółki, wierzyciel ma możliwość prowadzenia egzekucji z majątku wspólnika (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika), a także wtedy, zanim wspomniana bezskuteczność nastąpi. Oczywiście z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru. 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Ten rodzaj spółki charakteryzuje się głównie tym, że wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki i nie odpowiadają za jej zobowiązania. Warto jednak wspomnieć o odpowiedzialności członków zarządu, którzy za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie w przypadku wystąpienia bezskuteczności egzekucji prowadzonej z jej majątku.

 

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Sposób, w jaki możemy przekstałcać spółki handlowe jest opisany w dziale III k.s.h, rozpoczynającym się art. 551 k.s.h. Aby dokonać przekształcenia formy prawnej spółki jawnej, konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich wspólników na przekształcenie. Efektem przekształcenia jest przeniesienie wszelkich uprawnień i obowiązków spółki jawnej na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Pierwszym, nieodzownym etapem przekształcenia jest skompletowanie pełnej dokumentacji, obejmującej projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki jawnej, sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia (aktualne na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia oraz dokonane przy użyciu takich samych metod i układu jak w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym), ewentualnie plan przekształcenia wraz z załącznikami (o ile sprawy spółki nie były prowadzone przez wszystkich wspólników à patrz art. 572 k.s.h.).

 

Następnie,przez biegłego dokonywana jest weryfikacja w zakresie poprawności i rzetelności(biegły bada plan przekształcenia, jeśli takowy był konieczny oraz dokonaną wycenę udziałów).

 

Jeżeli w spółce jawnej nie wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, konieczne jest zawiadomienie pozostałych wspólników o planowanym przekształceniu. Obowiązek ten jest wyłączony w sytuacji, gdy sprawy spółki były prowadzone przez wszystkich jej wspólników.

 

Po dokonaniu powyższych czynności, wszyscy wspólnicy spółki podejmują uchwałę o przekształceniu spółki (uchwała powinna zostać zawarta w protokole sporządzonym przez notariusza). W treści uchwały musi znaleźć się typ spółki, w jaki przekształcana jest dotychczasowa spółka, wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wysokość kwot przeznaczonych na wypłaty dla wspólników nieuczestnicząctych w spółkce z ograniczoną odpowiedzialnością (nie więcej niż 10% wartości bilansowej majątku spółki), zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom (o ile takie zostały przyznane), nazwiska i imiona członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgodana brzmienie zawieranej umowy spółki.

 

Każdy ze wspólników ma dodatkowo obowiązek złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (może być ono złożone po podjęciu uchwały i wciągnięte przez notariusza do protokołu, zaś w przypadku braku złożenia oświadczeń, konieczne jest wezwanie wspólników przez spółkę do ich złożenia. Brak oświadczenia powoduje domniemanie złożenia oświadczenia o nieuczestnictwie przez wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością).

 

Finalizując proces przekształcenia, wspólnicy zawierają umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wnoszą wkład na pokrycie kapitału zakładowego. W ostatniej kolejności powołują oni członków organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością(obligatoryjnie zarząd oraz zgromadzenie wspólników, fakultatywnie rada nadzorcza, chyba, że wspólników jest więcej niż 25, a kapitał zakładowy jest większy niż 500.000,00 zł) oraz rejestrują ją, ogłaszając tym samym przekształcenie. Z chwilą wpisu spółki do rejestru, spółka przekształcana staje się spólką przekształconą. Jednocześnie następuję wykreślenie spółki przekształcanej z rejestru.

 

Dokonanie tego typu przekształcenia stanowi również sukcesję uniwersalną, w związku z czym spółka przekształcona przejmuje od spółki przekształcanej prawa i obowiązki wynikające także z przepisów podatkowych (patrz art. 93a ordynacji podatkowej).

 

Warto pamiętać, że wspólnicy przekształconej spółki osobowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, liczony od tego dnia (patrz art. 574 k.s.h.).