Jednoosobowa działalność gospodarcza

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (dalej jako „u.s.d.g.”) definiuje działalność gospodarczą jako zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Charakterystyczną cechą jednoosobowej działalności gospodarczej jest pełna odpowiedzialność przedsiębiorcy. Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą odpowiada bowiem całym swoim majątkiem (w tym majątkiem prywatnym) za wszelkie zobowiązania powstałe na skutek jej prowadzenia. Dotyczy to także majątku przedsiębiorcy nabytego przez niego przed otwarciem działalności gospodarczej. Z uwagi na tak daleko posuniętą odpowiedzialność i związane z nią ryzyko, przedsiębiorcy niekiedy decydują się na zmianę dotychczasowej formy prawnej. Jedną z możliwości jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako „k.s.h.”), przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu u.s.d.g. może przekształcić formę prowadzonej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową. Tę samą dyspozycję zawarto w art. 13a u.s.d.g.Możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, jak i dokładny opis tego procesu zostały jasno wskazane przez ustawodawcę w dziale III, rozdziale 6 k.s.h. (patrz à art. 5841k.s.h.). W procedurze przekształcenia przedsiębiorca występuje w roli przedsiębiorcy przekształcanego, a powstała z przekształcenia spółka nazywana jest spółką przekształconą.

Tego typu przekształcenie powoduje przeniesienie wszelkich uprawnień i obowiązków przedsiębiorcy na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.Aby jego dokonać, należy w pierwszej kolejności skompletować pełną dokumentację, w tym najistotniejszy jej element -plan przekształcenia, który zgodnie z art. 5846k.s.h.sporządzany jest w formie aktu notarialnego. Niniejsza forma szczególna jest jednocześnie zastrzeżona pod rygorem nieważności. Do planu przekształcenia dołączane są także załączniki, tj. projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, projekt aktu założycielskiego spółki, wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy, a także stosownesprawozdanie finansowesporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.Przekształcany przedsiębiorca musi także posiadaćopinię biegłego rewidenta co do planu przekształcenia w zakresie jego rzetelności i poprawności. Na pisemne żądanie biegłego rewidenta przedsiębiorca jest także zobowiązany przedłożyć mu dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty.Opinia biegłego rewidenta sporządzana jest pisemnie w terminie określonym przez sąd (nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia). Następnie biegły składa ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz przekształcanemu przedsiębiorcy, przez którego to pokrywane są koszty wynagrodzenia biegłego. Ich wysokośćokreślana jest przez sąd rejestrowy.Należy przy tym pamiętać, że plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia (art. 5847 § 1 k.s.h.).

W dalszej kolejności przez przedsiębiorcę składane jest oświadczenie o przekształceniu, które warunkuje dalszy tok procesu transformacji przedsiębiorcy. Ma ono charakter obligatoryjny i wymaga zachowania formy aktu notarialnego (pod rygorem nieważności).Oświadczenie to zawiera konieczne elementy, wśród których wymienia się typ spółki przekształconej, wysokość kapitału zakładowego(w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to minimalna wysokość 5.000,00 zł), zakres praw przyznawanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi (jeżeli ich przyznanie jest przewidziane)oraz nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej (zarząd może być także jednoosobowy). Zaraz po złożeniu oświadczenia o przekształceniu przez przedsiębiorcę, powoływani są członkowie zarządu. Kolejnym etapem procedury jest umowa(akt założycielski) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a ostatnim – wpis przekształconej spółki do rejestru KRS(wykreślenie dotychczasowego wpisu przedsiębiorcy z CEIDG następuje z urzędu).

Co więcej, w przypadku zmiany nazwy firmy przedsiębiorcy po przekształceniu (poza dodaniem części identyfikującej formę prawną powstałej spółki), przedsiębiorca jest zobowiązany do podawania w nawiasie, obok nowej nazwy firmy również jej dawnej wersji przez okres co najmniej roku.

Skutki przekształcenia

Poza przeniesieniem wszelkich uprawnień i obowiązków przedsiębiorcy na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, opisywane przekształcenie wiąże się także z innymi skutkami. W pierwszej kolejności wskazać należy, że po dokonaniu przekształcenia cały majątek przedsiębiorcy z mocy prawa staje się majątkiem spółki przekształconej. To samo dotyczy pracowników przedsiębiorcy, którzy kontynuują swoje zatrudnienie bez konieczności zawierania dodatkowych umów celem jego przedłużenia już po przekształceniu. Dotychczasowy przedsiębiorcastaje się wspólnikiem nowopowstałej spółki, co powoduje również ograniczenie jego odpowiedzialności. Efektem przekształcenia nie jest jednak pełna sukcesja podatkowa, w związku z czym nie mamy do czynienia z przeniesieniem ulg podatkowych na spółkę przekształconą. Niniejsze procedura wiąże się takżez koniecznością otwarcia pełnej księgowości dla spółki przekształconej (jeżeli przedsiębiorca nie prowadził ksiąg rachunkowych, księgi rachunkowe dla ww.spółki otwiera się w dniu przekształcenia, a jeżeli księgi te były prowadzone, są one zamykane w dniu poprzedzającym przekształcenie, co wiąże się z otwarciem nowych ksiąg w dniu jego dokonania).

Warto jednak pamiętać, że za zobowiązania dotychczasowego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalności gospodarczą, a powstałe przed dniem jej przekształcenia, przedsiębiorca odpowiadania solidarnie wraz ze spółką przekształconą przez okres trzech lat liczonych od dnia dokonanego przekształcenia.