Kiedy najpóźniej zabrać się za rozliczanie ulgi IP BOX i B+R

Ulgi podatkowe IP BOX i B+R są bardzo korzystnymi rozwiązaniami podatkowymi dla firm prowadzących działalność w zakresie nowych technologii. Mają one szczególnie praktyczne zastosowanie w stosunku do startupów, które często prowadzą niemal wyłącznie działalność kwalifikującą się do skorzystania jednej, lub obu z tych preferencji podatkowych. Dla praktycznego zastosowania biznesowego znaczenie ma ale także czas, kiedy możemy z nich skorzystać.

Więcej o IP BOX tutaj.

Więcej o uldze B+R tutaj.

Kiedy rozlicza się IP BOX i B+R?

Obie Ulgi Podatkowe rozlicza się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym osiągnęliśmy z dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, lub ponieśliśmy koszty związane z prowadzoną działalnością badawczo rozwojową. Oznacza to, że obie te ulgi podatkowe są preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

Firmy nie mają zatem możliwości skorzystania z tej preferencji w trakcie roku podatkowego, poprzez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy. Firma uzyskująca dochody objęte IP BOX, lub zaliczająca koszty w ramach ulgi B+R w ciągu roku podatkowego (na przykład 2019 r.) jest zobowiązana do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od takich dochodów na zasadach ogólnych, tj. według stawki podstawowej 9% lub 19% ustawy o CIT lub zgodnie z ustawą o PIT według stawki 18% i 32% lub 19%.

W następnym roku podatkowym (na przykład 2020 r.) podczas składania zeznania rocznego  za rok poprzedni, wskazujemy 5% stawkę podatkową, lub zaliczamy koszty uzyskania przychodu w podwójnej wysokości, a nadpłacony podatek podlega automatycznie zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Jeżeli nie mamy takich obciążeń, nadpłata jest zwracana chyba, że złoży wniosek o zarachowanie całej lub części należnej mu sumy na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Dobrze jest przypomnieć zatem, że wszystkie firmy których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym (znaczna większość), do 31 marca muszą sporządzić sprawozdanie finansowe.

Uzyskanie interpretacji indywidualnej

W oficjalnych objaśnieniach do ulgi IP BOX z lipca 2019 roku znajduje się zalecenie iż, podatnik chcący skorzystać z preferencji IP BOX wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Ze względu na dynamikę ewolucji budowy i funkcjonowania programów komputerowych oraz brak wykształconej praktyki stosowania przepisów o IP Box w tej materii, ogólne objaśnienia podatkowe nie stanowią najbardziej adekwatnej instytucji prawnej zapewniającej ochronę prawnopodatkową dla podatnika.

Takich zaleceń nie wydano wprost do ulgi B+R, jednak dotychczasowa praktyka organów podatkowych wskazuje, iż zaopatrzenie się w korzystną interpelację podatkową KIS znacznie ułatwia w późniejszym okresie pozytywne przejście ewentualnych kontroli. W praktyce, korzystanie z preferencji podatkowych w zakresie ulg IP BOX i B+R powinno być poprzedzone uzyskaniem aprobaty KIS wyrażonej właśnie w formie indywidualnej interpretacji.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, interpretacje indywidualne wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy. Biorąc pod uwagę zapas bezpieczeństwa niezbędny dla płynnego przeprowadzenia projektu zalecanym jest zatem jego rozpoczęcie na około 3 miesiące przed datą zamknięcia roku obrachunkowego tj. najpóźniej do końca października.