Ulga B+R

Od roku 2016 w polskim systemie podatkowym funkcjonuje nowa ulga podatkowa dedykowana przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo – rozwojową (ulga B+R). Ulga jest szczególnie cenna dla startupów prowadzących prace badawcze nad nowymi technologiami. Nie wyklucza to jednak możliwości skorzystania z ulgi przez firmy o bardziej tradycyjnej formule.

Od stycznia 2018 roku wprowadzono szereg zmian do funkcjonowania ulgi B+R, czyniąc ją znacznie bardziej przystępną szerokiemu gronu przedsiębiorców i prowadząc do liberalizacji tej regulacji. Nowelizacja w zakresie ulgi B+R, która weszły w życie 1 stycznia 2018, obejmuje między innymi:

  1. udostępnienie ulgi B+R wszystkim przedsiębiorcom (podatnikom PIT lub CIT) – niezależnie od rozmiarów prowadzonego przedsiębiorstwa (dotychczas koszty kwalifikowane mogły być odliczane jedynie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.);
  2. rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych np. o koszt nabycia usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej, czy o koszty nabycia sprzętu specjalistycznego, jak naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych, które nie są środkami trwałymi;
  3. wprowadzenie ulgi B+R dla podmiotów, którym nadano status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) na podstawie ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, od 2018 r. podmioty posiadające status CBR korzystają ze szczególnych regulacji;
  4. umożliwienie korzystanie od 2018 roku z ulgi B+R przedsiębiorstwom działającym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie SSE;

Czym jest działalność Badawczo Rozwojowa (B+R)?

Działalność badawczo-rozwojowa ma charakter twórczy i obejmuje badania naukowe (podstawowe, stosowane, przemysłowe) lub prace rozwojowe. Prowadzona jest w sposób systematyczny, a jej celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Działalność rozwojowa to prace (inne niż rutynowe) polegające na wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności do planowania produkcji, jak również projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Na czym polega ulga B+R?

Ulga B+R jest ulgą kosztową. Znaczy to, że podatnik, korzystający z ulgi ma prawo do podwójnego zaliczenia w koszty uzyskania przychodu pewnych kategorii wydatków poniesionych na prace badawczo – rozwojowe. Koszty takie zwane są kosztami kwalifikowanymi i obejmują między innymi:

  1. koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych;
  2. koszty składek wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu należności o których mowa w art. 12 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych odprowadzanych w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo – rozwojowych – w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek;
  3. należności z tytułu umów o dzieło oraz umów zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne opłacane z tytułu tych należności, w części w jakiej czas w danym miesiącu został przeznaczony na współpracę związaną z realizacją działalności B+R;
  4. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wykorzystywanych do Prac badawczo-rozwojowych;
  5. koszty zakupu ekspertyz, raportów badawczych;
  6. koszty zakupu materiałów i surowców, takich jak zestawy komputerowe, laptopy, urządzenia peryferyjne, macierze dyskowe, części zamienne oraz inne materiały eksploatacyjne i biurowe nabywane wyłącznie w celu wykorzystania w działalności badawczo-rozwojowej lub częściowo związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową i częściowo z pozostałą działalnością, w tej części, w jakiej zostały ona wykorzystane do prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Limitem kosztów podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania w przypadku ulgi B+R jest 100%. W przypadku CBR limit ten wynosi 150%.

Jak skorzystać z ulgi B+R?

Aby skorzystać z B+R należy podjąć kilka kroków, tak aby projekt przebiegał w sposób bezpieczny. W pierwszej kolejności niezbędne jest przeprowadzenie mapowanie procesów, przychodów i kosztów związanych z działalnością B+R. Następnie przygotowywana jest w zgodzie z obowiązującymi przepisami podatkowymi ewidencja kosztów i przychodów związanych z działalnością B+R.

Na podstawie wyniku powyższych działań należy wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację do KIS, która pozwoli na potwierdzenie przyjętego przez firmę planu rozliczenia podatkowego działalności B+R. Po otrzymaniu pozytywnej interpretacji można przystąpić do rozliczenia ulgi.

Ustawa nie przewiduje mechanizmu rozliczania ulgi w czasie trwania roku podatkowego, zatem należy uznać że jej odliczenia dokonuje się raz do roku – to jest w zeznaniu rocznym, w którym poniesiono koszty. Skorzystanie z ulgi nie wymaga wcześniejszej notyfikacji administracji podatkowej.

Jeżeli w roku podatkowym, w którym ma być dokonane odliczenie, firma poniosła stratę lub osiągnęła dochód mniejszy niż wysokość przysługujących mu odliczeń, to ulgę można rozliczyć w ciągu następnych 6 kolejnych lat podatkowych.