Zawiadomienia wspólników o zamiarze przekształcenia spółki

Cykl: przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Dziś w ramach cyklu zajmiemy się tematem zawiadomienia wspólników o zamiarze przekształcenia spółki. Obowiązek jest jednym z wymogów formalnych przeprowadzenia procesu przekształcenia. Każda spółka przekształcana musi listownie zawiadomić swoich wspólników o zamiarze przekształcenia.

Więcej

Umowa inwestycyjna

Dokładne zdefiniowanie tworu prawnego, jakim jest umowa inwestycyjna na gruncie obowiązującego prawa nie jest możliwe, ponieważ nie posiada ona żadnej legalnej definicji, a tym samym kwalifikuje się do kategorii umów nienazwanych. Jej cechy charakterystyczne wyodrębnione są w samej budowie umowy oraz jej treści, która to kumuluje elementy właściwe umowom już zdefiniowanym w świetle prawa cywilnego. Dla umów inwestycyjnych kluczowy jest jednak ich cel.

Więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (dalej jako „u.s.d.g.”) definiuje działalność gospodarczą jako zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Charakterystyczną cechą jednoosobowej działalności gospodarczej jest pełna odpowiedzialność przedsiębiorcy. Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą odpowiada bowiem całym swoim majątkiem (w tym majątkiem prywatnym) za wszelkie zobowiązania powstałe na skutek jej prowadzenia. Dotyczy to także majątku przedsiębiorcy nabytego przez niego przed otwarciem działalności gospodarczej. Z uwagi na tak daleko posuniętą odpowiedzialność i związane z nią ryzyko, przedsiębiorcy niekiedy decydują się na zmianę dotychczasowej formy prawnej. Jedną z możliwości jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Więcej

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

Spółka jawna

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (dalej jako „k.s.h.”), spółkami handlowymi są te spółki, w których wspólnicy lub akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób (patrz art. 3 k.s.h.). Wśród nich ustawodawca wymienia także spółkę jawną.

Sama spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Cechą charakterystyczną tego typu spółki jest to, że za jej zobowiązania odpowiada każdy wspólnik bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Co więcej, w przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej z majątku spółki, wierzyciel ma możliwość prowadzenia egzekucji z majątku wspólnika (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika), a także wtedy, zanim wspomniana bezskuteczność nastąpi. Oczywiście z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru. 

 

Więcej

Jak przygotować spółkę do umowy inwestycyjnej

Kochani, w zeszła sobotę miałem przyjemność prowadzić zajęcia z uczestnikami Idea Development Academy w Olivia Buisness Centre. Mówiłem o tym jak przygotować się do relacji z inwestorem. Głównie od strony biznesowej, ale o prawie też kilka słów jest. Ostatnio stanąłem…

Więcej

Prisma – czyli refleksja nad naszym bezpieczeństwem w internecie.

W ostatnim czasie branża technologiczna musi mierzyć się z medialnymi aferami. Wszczynają je wystraszeni użytkownicy aplikacji, którzy po ich ściągnięciu wczytują się w postanowienia regulaminu. Impulsem do całej sytuacji jest albo ich niedokładne czytanie, albo niezrozumienie prawniczego żargonu, który się…

Więcej

Służebność przesyłu

Właściciele nieruchomości często borykają się z problemami wynikającymi z posadowienia na ich działkach różnego rodzaju urządzeń przesyłowych. Może to być słup energetyczny, rura gazociągu, rurociąg naftowy, czy nawet instalacja ogrzewania miejskiego. Urządzenia te istnieją faktycznie od wielu lat, jednak dopiero od roku 2008 w polskim systemie prawnym pojawiła się pełna możliwość uregulowania tego problemu. Stało się to dzięki wprowadzeniu tzw. służebności przesyłu.

Więcej
Search